Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 2566)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปี 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมินพกส.ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พรก.

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ต.ค. 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมิน พกส. รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 65)

By |

รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (อวช.)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 ต.ค. 64)

By |

รายละเอียด
เงินประจำตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
เอกสารประเมินผลงานระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 64)

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มการลา

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มต่างๆ/กองบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

By |

รายละเอียด
เอกสารประเมินผลงานระดับชำนาญงาน

By |

รายละเอียด