หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอุบัติเหตและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลงานวิสัญญี กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก กลุ่มงานการพยาบาลการตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาวและศูนย์ Palliative Care
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Today : 26
Total : 7768
 ข่าวประชาสัมพันธ์(News)
 ขอเชิญหนก.และหนห.ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ STOP PI ของสมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย วันที่ 4 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ
 ขอเชิญผช. หนก. หนห.และหนง. ร่วมงานมุทิตาจิตปี 2565 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์
 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาพฤติกรรมบริการสุ่การสร้างงานที่มีคุณค่า เรื่อง " พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (excellent Servis Behavior: ESB) วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 23-25 กันยายน 2565
 ประชุมวิชาการ "โครงการการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (NQA Award) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 - 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์
 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมการช่วยฟื้นคืนชีพCPR ในวันที่20-24 เวลา ณ ห้องประชุมองประชุมกุญชรศุภศร์