Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_48

By |

รายละเอียด
ผลงานวิชาการที่นำเสนอในโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และการจัดบริการ Home Ward เชื่อมโยงกลุ่ม Service Plan เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2565

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_47

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_46

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_45

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_44

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_43

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_42

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_41

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_40

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_39

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_38

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_37

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_36

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_35

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_34

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_33

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_32

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_31

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_30

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_29

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_28

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_27

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_26

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_25

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_24

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_23

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_22

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_21

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_20

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_19

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_18

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_17

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_16

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_15

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_14

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_13

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_12

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_11

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_10

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_9

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_8

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_7

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_6

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_5

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_4

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_3

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_2

By |

รายละเอียด
วารสารโรงพยาบาลสุรินทร์ เล่มที่_1

By |

รายละเอียด
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบช่องทางด่วน หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุรินทร์ ::: สุธิดา วนแสงสกุล

By |

รายละเอียด
การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร ( Nursing care of post operative Gastric Cancer Patient) ::: อรนุช แซ่ลี้, พยม.* (Oranuch Saelee,RN*)

By |

รายละเอียด
กรณีศึกษา: การพยบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired Nursing patients with Community Acquired Severe Blood Stream Infection :: นางจันทนา แพงบุดดี

By |

รายละเอียด
ผลของการให้ความรู้การใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเองในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุรินทร์ ::: สายใจ คงพานิช'เสาวลักษณ์ สมันชาติ และจันทร์เพ็ญ แชมหอง

By |

รายละเอียด