เอกสารประกอบการประชุมการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561-2565 (ระยะ 5 ปี) และพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ (PA)