ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565