ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564