ชื่อยา                             ยาเหลืองปิดสมุทร

 

ข้อบ่งใช้                          บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ เช่น ไม่มีมูก ไม่มีเลือดปน ไม่มีไข้ร่วมด้วย

 

คำแนะนำการใช้                 ยาประกอบด้วยตัวยาที่มีรสฝาด ซึ่งมีส่วนประกอบของ tannin อาจทำให้หยุดถ่ายทันที ซึ่งอาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วย ควรจ่ายยาอื่นคู่กัน      

จากแพทย์แผนไทย

 

รูปแบบยา                        ยาตอกเม็ด ขนาด 100mg

 

วิธีใช้                         

ผู้ใหญ่

ทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ครั้งละ 10 เม็ด

เด็ก 3-5 เดือน

ทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ครั้งละ 2 เม็ด

เด็ก 6-12 เดือน

ทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ครั้งละ 3-4เม็ด

เด็ก 1-5 ปี

ทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ครั้งละ 5-7เม็ด

เด็ก 6-12 ปี

ทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ครั้งละ8-10เม็ด

 


 

ส่วนประกอบ                     

  1. เหง้าขมิ้นชัน หนัก 30 กรัม
  2. ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมู เหง้าขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ หัวกระเทียมคั่ว ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 5 กรัม

 

งานวิจัย/ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา1,2

  1. การศึกษาผลต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนไอเลียมของหนูตะเภาจากการเหนี่ยวนำด้วย acetylcholine ยาเหลืองปิดสมุทร ความเข้มข้น 25, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการหดตัวของลำไส้ 23, 52 และ 78% ตามลำดับ
  2. การศึกษาผลต่อการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารโดยประเมินจากการเคลื่อนที่ของผงถ่านเมื่อให้ยาเหลืองปิดสมุทร ขนาด 1000, 2000 และ 4000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่ายาเหลืองปิดสมุทรสามารถลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ 55, 43 และ 37%
  3. ผลต่ออาการท้องเสียจากการเหนี่ยวนำด้วย castor oil : ประเมินจากปริมาณของอุจจาระภายใน 4 ชม พบว่า ยาเหลืองปิดสมุทร ขนาด 1000, 2000 และ 4000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ลดปริมาณอุจจาระภายใน 4 ชั่วโมง = 05, 0.7 และ 0.59 กรัม ตามลำดับ
  4. การศึกษาความเป็นพิษในระยะเฉียบพลัน ไม่พบพิษในระยเฉียบพลันและไม่พบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม หรืออาการแสดงของความเป็นพิษอื่นๆ ไม่พบลักษณะผิดปกติของอวัยวะภายในต่างๆ โดยขนาดของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50%  (LD50) มากกว่า 5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งในหนูขาวเพศผู้และเพศเมีย
  5. การศึกษาความเป็นพิษในระยะกึ่งเรื้อรังพบว่า ไม่ก่อให้เกิดพิษในระยะเรื้อรัง การให้สารสกัดขนาด 1,000, 2.000, และ 4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 90 วัน และบางกลุ่มที่ศึกษา 118 วัน ไม่พบความผิดปกติของหนูทดลอง ทั้งน้ำหนักตัว ค่าทางโลหิตวิทยา ค่าทางชีวเคมี และพยาธิวิทยา ยกเว้นกลุ่มหนูตัวผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความผิดปกติอื่น ๆ

 

อ้างอิง

  1. Sireeratawong S, Khonsung P, Nanna U, Vannasiri S, Lertprasertsuke N, Singhalak T, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K. Anti-diarrheal activity and toxicity of Learng pid samud recipe. Afr J Tradit Complement Altern Med 2012; 9(4): 519-29.
  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.“ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร(ยาแก้ท้องเสีย)...จากภูมิปัญญาสู่งานวิจัย”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/researchknowledge.[11 มกราคม 2018].