Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดีมากและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบ มี.ค. 2567

By |

รายละเอียด
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 1 ปี 2567

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2567

By |

รายละเอียด
แบบประเมิน พกส. รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปี 2567

By |

รายละเอียด
ประเมิน พกส. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน รอบประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

By |

รายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดีมาก และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

By |

รายละเอียด
แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนบข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2566

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลจชค.รายวัน ปี66 รอบ 2

By |

รายละเอียด
แบบประเมินพกส.ประจำปี 2566

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 2566 ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
เอกสารประกอบการประเมินข้าราชการ ตุลาคม 2566

By |

รายละเอียด
แบบประเมิน ลจช.(รายเดือน) ครั้งที่ 2 ปี 2566

By |

รายละเอียด
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปี 2566 ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
แบบประเมิน ลจช.(รายเดือน) ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลจชค.รายวัน ครั้งที่ 1 ปี 2566

By |

รายละเอียด
แบบประเมินพกส.รอบการประเมินครั้งที่1 ปี 2566

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 2566)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปี 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมินพกส.ประจำปี 2565

By |

รายละเอียด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พรก.

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ต.ค. 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมิน พกส. รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 65)

By |

รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (อวช.)

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 ต.ค. 64)

By |

รายละเอียด
เงินประจำตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
เอกสารประเมินผลงานระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เม.ย. 64)

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มการลา

By |

รายละเอียด
แบบฟอร์มต่างๆ/กองบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

By |

รายละเอียด
เอกสารประเมินผลงานระดับชำนาญงาน

By |

รายละเอียด