Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
คู่มือ

By |

รายละเอียด
ปลอดภัย ใส่ใจมาล้างมือกันนะHand Hygiene

By |

รายละเอียด
การใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย กรณีโรคติดเชื้อ Covid - 19

By |

รายละเอียด
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกำรบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
วิธีปฏิบัติ WI

By |

รายละเอียด
รายงานการประชุม คกก.ICC

By |

รายละเอียด
รายงานการประชุม ICWN

By |

รายละเอียด
นโยบาย

By |

รายละเอียด