Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ITA67 MOIT 22

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 21

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 20

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 19

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 18

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 17

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 16

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 15

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 14

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 13

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 12

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 11

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 10

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 9

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 8

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 7

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 6

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 5

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 4

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 3

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 2

By |

รายละเอียด
ITA67 MOIT 1

By |

รายละเอียด
MOIT2

By |

รายละเอียด
MOIT1

By |

รายละเอียด
MOIT3

By |

รายละเอียด
MOIT4

By |

รายละเอียด
MOIT5

By |

รายละเอียด
MOIT6

By |

รายละเอียด
MOIT7

By |

รายละเอียด
MOIT8

By |

รายละเอียด
MOIT9

By |

รายละเอียด
MOIT10

By |

รายละเอียด
MOIT11

By |

รายละเอียด
MOIT12

By |

รายละเอียด
MOIT13

By |

รายละเอียด
MOIT14

By |

รายละเอียด
MOIT15

By |

รายละเอียด
MOIT16

By |

รายละเอียด
MOIT17

By |

รายละเอียด
MOIT18

By |

รายละเอียด
MOIT19

By |

รายละเอียด
MOIT20

By |

รายละเอียด
MOIT21

By |

รายละเอียด
MOIT22

By |

รายละเอียด
MOIT23

By |

รายละเอียด
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By |

รายละเอียด
คู่มือเรื่องร้องเรียน

By |

รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ ITA ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

By |

รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ ITA ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4

By |

รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ ITA ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3

By |

รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ ITA ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2

By |

รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ ITA ปีงบประมาณ 2564

By |

รายละเอียด
รายงานผลดำเนินงานปี63

By |

รายละเอียด
บันทึกเสนอประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By |

รายละเอียด
คำสั่งกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

By |

รายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
แจ้งเวียนประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2563 และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT 2562)

By |

รายละเอียด
1.ความโปร่งใส (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
2.ความพร้อมรับผิด (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
3.ความปลอดจาากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
5.คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
1.ความโปร่งใส (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
2.ความพร้อมรับผิด (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
3.ความปลอดจาากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
5.คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
1.ด้านความโปร่งใส (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด
5.ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

By |

รายละเอียด