Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ นโยบายกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ปีงบประมาณ 2567

By |

รายละเอียด
Dashboard การตรวจสุขภาพประจำปีบุคคลากร รพ.สร. ปี 2567

By |

รายละเอียด
รายงานผลการเดินสำรวจความเสี่ยงและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

By |

รายละเอียด
s

By |

รายละเอียด
ดาวน์โหลดรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565

By |

รายละเอียด
ประกาศนโยบาย และมาตรการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคม

By |

รายละเอียด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิกรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ

By |

รายละเอียด
ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการเดินสำรวจโรงพยาบาล (Walk-through survey) ประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
เปิดลงทะเบียนตรวจสุขภาพรอบ2 ถึง10 ก.พ. 2563

By |

รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (safety data sheet ; SDS)

By |

รายละเอียด
ตารางตรวจสุขภาพประจำปี 2563

By |

รายละเอียด
ลงชื่อ X-ray TB zero และกรอกข้อมูลสุขภาพได้ที่นี่!!!

By |

รายละเอียด
แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล (แบบ RAH.01)

By |

รายละเอียด
เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลสุรินทร์น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) ประจำปี 2562

By |

รายละเอียด