เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์