เอกสารรับคณะศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 รอง รพศ./รพท. จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง