แผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 (แผนกลางปี)-ok