ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ัอยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนกลางปี)