แผนงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564 (แผนกลางปี)