พันธกิจแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว