ชื่อยา                             ยาสหัสธารา

 

ข้อบ่งใช้                          ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ (บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่างๆ)

 

คำแนะนำการใช้                 มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณข้อ หรือ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ที่มีอาการชาร่วมด้วย

จากแพทย์แผนไทย

 

รูปแบบยา                        ยาแคปซูลขนาด 500 mg.

 

ส่วนประกอบ                 

 

วิธีใช้                             รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลวันละ 3  ครั้งก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น                        

 

ส่วนประกอบ

1. พริกไทยล่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม หัศคุณเทศ หนัก 48 กรัม

2.เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม

3.เหง้าว่านน้ำ หนัก 88 กรัม

4.การบูร หนัก 14 กรัม ดอกจันทน์ หนัก 13 กรัม เทียนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน์ หนัก 12 กรัม เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย์ หนัก 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสิ่งละ 8 กรัม เทียนดำ หนัก 7 กรัม โกฐกักกรา หนัก 6 กรัม โกฐเขมาหนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฐพุงปลา หนัก 3 กรัม

 

งานวิจัย/ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

  1. การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาแก้ปวดแผนปัจจุบันคือไดโคลฟีแนค 25 mg. รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร กับสหัสธารา 400 mg. รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ในกลุ่มผู้ป่วยชายหญิงอายุ 25-59 ปีที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอ พบว่า การรับประทานยาแคปซูลสหัสธาราวันละ 1,200 mg. เป็นเวลา 7 วัน สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอได้ ไม่แตกต่างกับการใช้ยาไดโคลฟีแนคขนาดวันละ   
  2. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลกับยาไดโคลฟีแนค ในผู้ป่วย OA knee และความปลอดภัยในการใช้ โดยทานไดโคลฟีแนค วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร และสหัสธารา 1000mg. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 45 - 80 ปี เป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า ให้ประสิทธิผลในการรักษาไม่แตกต่างกัน สหัสธาราไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเลือด และไม่เป็นพิษต่อตับหรือไต ในขณะที่กลุ่มที่ทานไดโคลฟีแนคพบว่า AST, ALT, and ALP. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  3. ยาสหัสธาราไม่ทำให้ระดับความดันโลหิตสูงกว่าค่าปกติเมื่อรับประทานต่อเนื่องนาน 28 วัน
  4. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสหัสธาราในการรักษา arthritis พบว่า สหัสธาราทำงานโดยการยับยั้งเอนไซม์ COX2 และการผลิตไนตริกออกไซด์
  5. สารสกัดสหัสธาราสามารถยับยั้ง NO ได้ดีกว่า Indomethacin

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. ปรีชา หนูทิม และคณะ.การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับไดโคลฟีแนคในอาการปวดกล้ามเนื้อ.วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2554; 1:54-63
  2. ภูริทัต กนกกังสดาล.(2556).การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาตำรับสหัศธาราในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิเทียบกับยาไดโคลฟิแนค (งานวิจัยคลินิกระยะที่ 2).ปทุมธานี:ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. Kakatum N, Jaiarree NMakchucit SItharat A.Antioxidant and anti-inflammatory activities of Thai medicinal plants in Sahasthara remedy for muscle pain treatment. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pubmedcom.[11 มกราคม 2018].
  4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.“การใช้ยาสหัสธารา”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th.[11 มกราคม 2018].
  5. มติชนสุดสัปดาห์.สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/สหัสธารา ยาไทยตำรับใหญ่ แก้อาการปวดหลัง ปวดเอวได้ชะงัด[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.matichonweekly.com.[11 มกราคม 2018].