ประชุมเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564