สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุง/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563