สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุง/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 5 เดือน)